اخبار مرکز

یکشنبه ۳ مرداد ۱۳۹۵

اشتغال زنان در جامعه

«خانم معصومه ظهیری»، استاد حوزه علمیه خواهران در گفتوگویی به بررسی بحث اشتغال زنان در جامعه پرداخت.