اخبار مرکز

پنجشنبه ۵ اسفند ۱۳۹۵

علامه طباطبایی قدم های موثری در تبیین نظریه جنسیت و خانواده برداشت/ «اصول فلسفه و روش رئالیسم» از آثار مهم عرصه های فکری قرن بیستم است

رئیس مرکز تحقیقات زن و خانواده با اشاره به اینکه نظریات علامه طباطبایی در حوزه جنسیت برای ما اهمیت بسیاری دارد، گفت: نمی توانم به طور قطع بگویم علامه طباطبایی نظریه پردازی جنسیتی کردند؛ اما قدم های موثری برداشتند و عناصر مهمی از این نظریه پردازی را بدست ما دادند که راهگشاست.